نفت

از تاریخچه پیدایش و کشف نفت و گاز چه می‌دانید؟!

/oil-gas-history
نحوه به وجود آمدن تمام سوخت های فسیلی از جمله نفت و گاز بر می گردد به صدها میلیون سال پیش و قبل از عصر دایناسورها، از این رو نام آنها را سوختهای فسیلی و زمان تشکیل اینگونه سوختها را دوره کربونیفر نام نهاده اند. این دوره که بخشی از دوران اول زمین شناسی است نام خود را از کربن (عنصر اصلی ذغال سنگ و همچنین سایر سوختهای فسیلی) گرفته است.

نفت و گاز چگونه استخراج می شوند؟

/extraction-of-oil-gas
اولین گام برای استخراج، شناسایی مخازن زیرزمینی یا اکتشاف است که توسط مهندسین زمین شناسی نفت انجام پذیر است. برای تسریع بخشیدن در شناسایی پتانسیل زمین در مناطق مختلف و پیش فرض اولیه شناسایی، بر اساس سوابق هر منطقه خواهد بود. چنانچه شرایط لازم و کافی که عبارت است از ویژگی های زمین شناسی از قبیل طبقات و بسترهای مولد نفت، سنگ های مخزن نفت و ساختارهای لازم برای تجمع نفت، در محل و یا منطقه ای وجود داشته باشد، شرایط تشکیل و تجمع نفت در آنجا فراهم خواهد بود.